Нагласите на фирмите за Интернет

 Анализ на данните, получени от случайна извадка с големина 30 респонденти.

Анкетата е проведена на територията на община Пловдив.

  Времева рамка на проучването: 28.02.2011 – 07.03.2011г

 Анкетата на тема „Нагласите на предприемачите за присъствие на техните фирми в Интернет” се проведе на територията на община Пловдив в рамките на една седмица, като бе използвана случайна извадка от фирми, без връщане. Резултатите показват, че 80% от анкетираните характеризират предприятието си като „микро”, 17% като „малко” и 3% като „средно предприятие”. От тук би следвало да разглеждаме по-нататъшните резултати от проучването като тенденциозни за микро предприятията.

Проверени бяха стратегическите решения на фирмите, при реализиране на тяхните цели, в следствие на което, бе установено, че залагат в най-голяма степен на промоциите. Делът на промоциите, като употребявано средство, се нарежда на първо място с 32% предпочитаемост спрямо останалите методи. Също водещи са: използването на рекламни листовки – 23% и уеб маркетингът – 19%.

Повреме на анализа на данните, се оказа, че 8 от анкетираните фирми имат нулево присъствие в интернет, докато 15 от тях използват както собствен сайт, така и Facebook и Skype; 7 разчитат единствено на собствен сайт. Общият дял на респондентите, които ползват интернет е приблизително 76% от 30-те запитани, което се равнява на броя респонденти, посочили „да” като отговор, при поставения въпрос: „Желаете ли да развивате стратегическото прилагане на уеб маркетинг (известен още като Интернет Маркетинг?)”. Следователно бихме могли да допуснем, че фирмите, които до този момент не са разчитали на присъствие в интернет, ще останат пасивни и занапред, докато тези, които вече бележат някаква активност в онлайн пространството, са склонни да прилагат Интернет маркетинг.

На последно място запитахме предприемачите на кои аспекти от Уеб маркетинга биха заложили, като изброихме четири възможности:

  • присъствие в социалните мрежи
  • изграждане на Уебсайт/Блог
  • изграждане на Онлайн магазин
  • друг отговор

Като най-предпочитана възможност се оказа изграждането на уебсайт или блог, като завоюва първото място с дял от 38% спрямо другите изброени възможности. Висока се оказа и склонността на фирмите да изграждат онлайн магазини – 30%, а с 3% по-малко , на трето място, се нареди присъствието в социални мрежи. Други възможности бяха посочени едва от 2-ма от респондентите.

 Aвтор: Теодора Димитрова

 

Рубрики Маркетингови проучвания и тагове , , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>