Антикризисни мерки на фирмите в Пловдив

 Икономическият растеж на една страна, а респективно и на град Пловдив, зависи от добре развития вторичен сектор. Вторичният икономически сектор включва секторите, които създават завършен, използваем продукт. В началото на 21 век, слаборазвитата промишленост в града се смята за повратна точка в съвременното  икономическо положение на Пловдив.В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на предприятията, ликвидация или раздробяване, както и създаване на нови фирми, общият брой на активните стопански субекти в промишлеността вече е 1735 или 12.5 % от общия им брой за града. За един период от 14 години броят на фирмите е нараснал близо 80 пъти.

По-голямата част от изградените нови частни фирми през този период са в категорията на малките и средните предприятия. Над 90% от тях са “микрофирми”, имащи до 10 заети лица. Големите фирми са едва 46.

За да проследим развитието на бизнеса в град Пловдив, проведохме маркетингово проучване в Северната промишлена зона и Индустриална зона „Кукленско шосе”.  Изследването показва, че в условията на криза  - 72% от фирмите изпитават затруднения в продажбите, което е резултат и от свитото вътрешно потребление. Съществува недостиг на пазари за реализация на продукцията поради недостатъчната поглъщателна способност на вътрешния пазар, ниската платежоспособност на потребителите, ниската конкурентноспособност на произвежданата продукция. 7% от фирмите не изпитават затруднения, което най – вероятно се дължи на добрата квалификация на персонала, на добрите антикризисни мерки, които фирмите прилагат в условията на икономическа криза.

Според данните от анкетата  82% от фирмите са доволни от квалификацията на персонала си, а 18% не са доволни, но и не са готови да инвестират в подобряването му. Голяма част от фирмите са предприели като антикризисна политика престукрирането на персонала (11%), но не е ли по – добре да инвестират в работниците, за да увеличат продажбите си? Отчетливо се забелязва прекъсване на функционалните връзки между редица сфери, сектори и подсистеми като: образование – наука – производство, образователна система – пазар на редица професии.

За увеличаването на продажбите е много важно фирмите да отделят и средства за реклама. От анкетираните фирми, 35%  са намалили разходите си за реклама, като анкризисна мярка и 36% са предпочели да променят цените на продуктите си.

Освен провежданата антикризисна политика, анкетираните фирми са готови да провеждат и стимулираща политика. 73% от тях ще изготвят подобрен маркетингов план, 18% са готови да открият нови работни места и 9%  ще увеличат разходите си за реклама и маркетинг. Откриването на нови работни места означава и увеличаване броя на заетите във вторичния сектор, което  е много важно за неговото развитите.

В доклада на Община Пловдив за икономическите характесристиките на града е посочен един интересен факт : Замирането на производството след 1990 год., свързано с внезапното намаление на работната ръка в промишлеността, освободи неестествено голям брой работна ръка, която по принуда се втурна в третичния сектор, в гаражи и тенекиени бараки и увеличи относителния дял на заетите в третичния сектор.

В заключение бихме могли да кажем, че като основен проблем на промишлените фирми в град Пловдив могат да бъдат посочени незадоволителните продажби, но това е следствие от редица други фактори, като преструктурирането на персонала и свиването на средствата за реклама. При тези обстоятелства е лесно обяснимо желанието на повечето от тях да подготвят подобрени маркетинг планове за следващата отчетна година, както и привидно смелото решение да се открият нови работни места.

Приоритет 1 в общинския план за развитие на град Пловдив до 2013г е: постигане на динамична конкурентноспособно икономика на основата на знанието. За целта е необходимо привличане на чуждестранни инвестиции, експортно ориентиране на производството и създаване на крайни продукти с високи технкически качества. Вътрешноотрасловата структура трябва да се усъвършенства съобразно с изискванията на вътрешния и външния пазар, като все по – пълно се внедряват научно техническите постижения.

 

 

 

Рубрики Маркетингови проучвания и тагове , , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>